Aktualności

23 marca 2021:

Udostępniony do pobrania został nowy posterunek rzeczywisty, podg. Starzyny, wraz z rozkładem jazdy z 2020 r. Autorem posterunku jest Bartłomiej Lis.


Podg. Starzyny
Autor: Paweł

27 lutego 2021:

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych uruchomiony został symulator urządzeń srk i prowadzenia ruchu kolejowego, oparty na oprogramowaniu ISDR. Z pięciu stanowisk uczniów obsługiwane jest pod nadzorem stanowiska instruktora sześć posterunków zapowiadawczych wyposażonych w przekaźnikowe i komputerowe urządzenia stacyjne, a także różnego rodzaju blokady liniowe i systemy przejazdowe. Wdrożenie zrealizowane zostało przez firmę SIM FACTOR Sp. z o.o., która dostarczyła do pracowni również symulator dla maszynisty.Widok pracowni z symulatorem w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Autor: Paweł

22 listopada 2020:

Po dłuższej przerwie od ostatniej aktualizacji, w dziale Download i dokumentacja udostępniona została nowa wersja symulatora ISDR. Jest to przebudowana wersja oparta o rozwijaną od jakiegoś czasu wersję dydaktyczną, która znalazła już zastosowanie w pracowniach kilku szkół technicznych i uczelni. Zmiany obejmują m.in. odświeżony interfejs użytkownika, nowy edytor rozkładu jazdy oraz zastosowanie jednej aplikacji dla różnych stacji i posterunków, których dane wczytywane są z plików.


Symulator ISDR - wersja 2020.11.22

Oprócz dołączonej do symulatora fikcyjnej stacji Testowo, dostępne do pobrania są dwie nowe stacje rzeczywiste. W trakcie przygotowania są kolejne stacje i posterunki. Odwzorowanie stacji z urządzeniami innymi niż typu E planowane jest w dalszej perspektywie.

Równocześnie uruchomiony został profil fb projektu, na którym równolegle zamieszczane będą informacje o aktualizacjach: www.facebook.com/ISDRpl

Autor: Paweł

24 stycznia 2019:

Projekt ISDR jest cały czas rozwijany, jednak od pewnego czasu prace prowadzone są w nieco innym kierunku, czego skutkiem jest brak aktualizacji dostępnej wersji. Efektem tych prac jest oficjalnie otwarte 22 stycznia 2019 r. Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń srk opartym na oprogramowaniu ISDR.

Pracownia obejmuje 12 stanowisk komputerowych odzwierciedlających stanowiska współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz stanowisko instruktora, który kontroluje i nadzoruje symulację, a także może wywoływać usterki urządzeń i inne zdarzenia nietypowe. Ruch kolejowy symulowany jest w zamkniętej sieci kolejowej z 9 zróżnicowanymi stacjami, 2 posterunkami odgałęźnymi i 1 posterunkiem odstępowym, o układzie zaprojektowanym specjalnie na potrzeby pracowni. Odwzorowane jest działanie urządzeń stacyjnych przekaźnikowych typu E oraz komputerowych z pulpitami typu EBIScreen 3, EBIScreen 300 oraz Command 900, różnego typu blokad liniowych na szlakach jedno- i dwutorowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność zapowiadawcza, odwzorowany został również system SWDR z możliwością podglądu rozkładu jazdy dla posterunku lub trasy wybranego pociągu.


Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego - widok ogólny; stanowisko z urządzeniami typu E; stanowisko instruktora

Prace nad LIRK trwają od czterech lat przy współudziale dr inż. Jana Gertza, autora koncepcji pracowni i zarazem jej opiekuna, a także studentów kierunku Transport, którzy korzystają z symulatora na zajęciach dydaktycznych na specjalności Transport Kolejowy. W październiku 2018 r. pracownia została wyróżniona w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, jako inicjatywa która może podnieść bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez szkolenia. W planach jest dalszy rozwój projektu.

materiały prasowe na temat LIRK:

"Wyjątkowa pracownia powstała na Politechnice Krakowskiej" - www.pk.edu.pl
"Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej" - utk.gov.pl

Podobna pracownia uruchomiona została w 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego (ZSKU) w Rzeszowie, gdzie wykorzystywana jest na kierunku Technik Transportu Kolejowego. Zostało w niej zastosowane takie samo oprogramowanie jak w LIRK, jednak w innej konfiguracji - z 6 stanowiskami uczniów, na których symulowane jest działanie 5 stacji i 1 posterunku odgałęźnego.


Sala symulatora w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - widok ogólny; stanowisko instruktora

materiały prasowe na temat symulatora w ZSKU:

"Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Na symulatorach sterują ruchem kolejowym" - nowiny24.pl

Oprogramowanie symulatora ISDR zostało na potrzeby projektu w dużym stopniu przebudowane i rozszerzone, co ułatwiło odwzorowanie różnych stacji z nowymi typami urządzeń srk oraz umożliwiło działanie symulatora w sieci, pod nadzorem aplikacji na stanowisku instruktora. Równolegle trwają prace nad wersją programu przeznaczoną do publicznego udostępnienia, która docelowo zastąpi dotychczasowo dostępną, nie rozwijaną już ze względu na istotne ograniczenia techniczne wersję symulatora ISDR. Funkcjonalność tej wersji początkowo będzie zbliżona do obecnej wersji symulatora, a w dalszych etapach zakładane jest odwzorowanie nowych, rzeczywistych stacji i nowych typów urządzeń.

Autor: Paweł

15 grudnia 2016:

Udostępniona została zaktualizowana wersja symulatora ISDR Testowo (2016.12.15) z poprawkami kilku błędów i zmienionym dźwiękiem dzwonka blokady liniowej typu C. Nowsze wersje pozostałych stacji przygotowane zostaną najprawdopodobniej już po dokończeniu prac nad większymi zmianami w projekcie.

Autor: Paweł

10 lipca 2016:

Wprowadzone zostały małe zmiany w wyglądzie i układzie forum i strony. W tym miejscu zamieszczane będą informacje o zmianach i bieżących sprawach związanych z rozwojem programu. Na podstronie Download i dokumentacja zamieszczane będą ukończone i przetestowane pliki do pobrania.

Udostępniona została nowa wersja symulatora ISDR Testowo (2016.07.10) z kilkoma zmianami i poprawkami. Planowane jest dostosowanie do obecnej wersji oprogramowania pozostałych stacji (Lisków, Lisków Miasto), które aktualnie mają status wersji rozwojowych, dostępnych na forum.

Zmiany wprowadzone w wersji 2016.07.10:
  • Możliwe ustawienie ciemnego tła Podglądu sytuacji w terenie
  • Odłączane lokomotywy otrzymują nazwy "LOK OD ..."
  • Dodany przycisk Przyjąłem w radiołączności, podawanie informacji dodatkowych dla jazd na Sz i na tor lewy
  • Aktualizacja SWDR: informacja o peronach, towary niebezpieczne, szybkie zatwierdzanie
  • Zmieniony wygląd okna startowego
  • Poprawki błędów w nazwach składów, telefonogramach, symulowaniu usterek

Równolegle trwają prace polegające na przebudowie architektury programu i niektórych modułów symulacji z uwagi na występujące w dotychczasowym rozwiązaniu ograniczenia i uciążliwość zmiany danych posterunków oraz utrzymania kodu. Zmiany mają również na celu otwarcie projektu na nowe zastosowania. Wynika z tego brak częstych aktualizacji w ostatnim czasie. Po zakończeniu prac kontynuowane będą działania w kierunku odwzorowania innych stacji. Termin zakończenia prac jest trudny do ustalenia.

Autor: Paweł